ติดต่อ-สอบถาม

บริษัท แมส บิสเนส จำกัด

ฝ่ายธุรการ : info@massbuss.com

ฝ่ายขาย : sales@massbuss.com

ฝ่ายการตลาด : marketing@massbuss.com

ฝ่ายจัดซื้อ : po@massbuss.com

ฝ่ายเทคนิค : massbuss@hotmail.com

หากไม่ได้รับความสะดวก โปรดติดต่อฝ่ายบริหาร

: ceo@massbuss.com

โทร : 0-2801-1473 , 0-2801-1474 , 086-973-3553

แฟกซ์ : 0-2801-1474 ต่อ 108

MASS BUSINESS CO.,LTD.

Adminstration : info@massbuss.com

Sales : sales@massbuss.com

Marketting : marketing@massbuss.com

Purchase : po@massbuss.com

Technical Support : massbuss@hotmail.com

President : ceo@massbuss.com

Tel : 0-2801-1473 , 0-2801-1474 , 086-973-3553

Fax : 0-2801-1474 ต่อ 108

MAP = Click

free web counter
free b counter